Zawiadomienia o zwołaniu

32. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LARIS w Poznaniu

 

Szanowni Państwo,

               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej LARIS w Poznaniu działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia                                     15. grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 33 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje 32. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 28. czerwca 2016 roku w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie Społecznej Akademii Nauk przy ul. Wrocławskiej 93a o godz. 1700.

               Proponowany porządek zamieszczono poniżej. Projekty uchwał, które mają być poddane pod głosowanie dostępne są w siedzibie Administratorów Spółdzielni w godzinach otwarcia (Poznań – LTG Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Jutrosińska 6/8; Ostrów Wlkp. – biuro Spółdzielni, Klasztorna 11), a także na stronach internetowych www.sm-laris.pl (zakładka: Organy Spółdzielni -> Walne Zgromadzenie) na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

               Zarząd Spółdzielni informuje również, że Członkowie mają prawi zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia w terminie do  dnia przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

               Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.

               Poprawki do projektów uchwał powinny być zgłoszone nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

                                                          

                                                                                                                                    

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Prezydium i zarządzenie głosowania nad jego przyjęciem.
 3. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 (uchwała nr 1),
 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2015.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, sprawozdania finansowego za rok 2015, udzielenie absolutorium członkom Zarządu (uchwała nr 2).
 6. Przedstawienie rocznego planu gospodarczego na rok 2016 oraz dyskusja nad nim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu gospodarczego na rok 2016 z określoną najwyższą sumą zobowiązań, jaką Spółdzielnia w tym roku może zaciągnąć (uchwała nr 3).
 8. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z lustracji Spółdzielni za lata 2011 – 2014 wraz z wnioskami lustracyjnymi (uchwała nr 4).
 9. Wyrażenie zgodny na sprzedaż działek w Lusówku o numerach: 452/133 i 452/75 (uchwała nr 5)
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Poznań, 30/05/2016

 

 

 

UWAGA ZMIANA ADMINISTRATORA W POZNANIU

 

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu informuje, że z dniem 1. kwietnia 2016 roku zakończona zostanie współpraca z administratorem nieruchomości firmą MAGRA Property Management Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod 61-441) ul. Samotna 4.

Od 2. kwietnia 2016 roku Spółdzielnia powierzyła administrowanie nieruchomościami firmie LTG Nieruchomości Sp. z o. o.

Dane nowego administratora:

Firma

LTG Nieruchomości Sp. z o. o.

Ul. Jutrosińska 6/8  60-166 POZNAŃ

ok. 400 m od pętli na Junikowie

Pętla Junikowo -> Żmigrodzka -> Jutrosińska

Opiekun budynku

Adrianna Marcinkowska

61 661 76 29 wew. 160, 607 064 126

adrianna.marcinkowska@ltg.poznan.pl

Pogotowie techniczne 24H

601 784 902

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na zmianę systemu informatycznego w okresie kwiecień – maj 2016 nie będzie dostępu do elektronicznego biura obsługi. Z chwilą uruchomienia nowego programu otrzymacie Państw indywidualny dostęp wraz z nowymi hasłami dostępu.

 

 

 

 

Budynki w Poznaniu do dnia 01.04.2016

Magra P.M. Sp z o. o.

Ul. Samotna 4

61-441 Poznań

 

Zarządca Nieruchomości

Grzegorz Szymarek

tel: 061 83 23 693

tel: 602 268 593

 

Administrator

tel: 784 691 298

administrator1@magrapm.pl

 

 

Budynki w Ostrowie Wlkp

"EP" Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Osada

ul. Klasztorna 11

63-400 Ostrów Wlkp

 

Zarządca Nieruchomości

Ewa Osada

tel: 606 749 738

e-osada@wp.pl